Geodézie

Společnost Gekon má mnohaletou praxi v oblasti geodetických prací různého druhu. Nabízíme Vám kvalitní provedení širokého spektra geodetických prací:

Majetkoprávní elaboráty

Získání souboru informací o zájmovém území včetně zapracování požadovaných informací do majetkoprávních elaborátů dle přání klientů, např:

 • vlastnické vztahy vč. omezení vlastnických práv
 • územní plán
 • stavební uzávěry
 • podzemní stavby
 • podzemní inženýrské sítě
 • ochranná pásma

Inženýrská geodézie

 • vytyčení budov
 • vytyčení liniových staveb
 • stavební zaměření objektů
 • zaměření skutečného provedení staveb a vypracovaní geodetické dokumentace
 • výkon funkce odpovědného geodeta stavby
 • zaměřování a výpočty ploch a kubatur
 • zaměřování příčných a podélných profilů
 • sledování posunů a deformací, kontrola svislosti
 • vyhledávání a zaměření vedení inženýrských sítí

Mapování

 • zaměření polohopisu a výškopisu terénu pro projekční a realizační činnost
 • účelové mapy, základní mapy závodů
 • technické mapy měst, obcí a průmyslových objektů
 • digitalizace a vektorizace - převedení naskenovaných mapových podkladů do vektorové digitální podoby

Speciální geodézie

 • zaměření historických staveb, vypracovaní stavebních plánů
 • zaměření fasád historických objektů
 • pasporty budovy, bytů
 • zaměření vodních toků ( příčné řezy, podélné profily, apod. )